EVN tiếp tục rút ngắn các bước đấu nối vào lưới điện trung áp xuống còn 10 ngày

Một trong những nội dung quan trọng được sửa đổi lần này là việc tiếp tục rút ngắn thời gian các bước thực hiện của ngành điện để cấp điện cho các khách hàng đấu nối vào lưới điện Trung áp xuống còn 10 ngày nhằm mục tiêu góp phần cải thiện chỉ số môi trường kinh doanh Việt nam theo nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18/3/2014 của Chính phủ về.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Bộ Quy trình kinh doanh điện năng áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam theo Quyết định số 832/QĐ-EVN có hiệu lực từ 01/9/2015. 

Ảnh minh họa.

Bằng những biện pháp cụ thể và phù hợp với tình hình thực tế, thời gian thực hiện Chỉ số tiếp cận điện năng đã liên tục được rút ngắn:

Ngày 26/9/2014, EVN đã ban hành bộ Quy trình kinh doanh sửa đổi năm 2014 trong đó quy định cụ thể về thủ tục và thời gian tiếp cận điện năng thực hiện các công việc của ngành điện để cấp điện cho các khách hàng đấu nối vào lưới điện Trung áp giảm xuống còn 18 ngày (trước đây thời gian thực hiện các công việc thuộc trách nhiệm của EVN là 55 ngày). Kết quả thực hiện thực tế trong 7 tháng đầu năm 2015 toàn EVN đã có 4.072 khách hàng được cấp điện đấu nối lưới trung áp với tổng thời gian thực hiện các công việc của ngành điện là 10,3 ngày.

Căn cứ các qui định hiện hành và tình hình thực tế thực hiện chỉ số tiếp cận điện năng đối với các công việc của EVN trong 7 tháng đầu năm 2015, ngày 01/9/2015 Tập đoàn đã tiếp tục điều chỉnh rút ngắn chỉ số tiếp cận điện năng đối với các công việc thuộc trách nhiệm của EVN để cấp điện cho khách hàng đấu nối vào lưới điện trung áp từ 18 ngày xuống còn 10 ngày.

Thủ tục rút ngắn từ 05 bước còn 04 bước: (1) Tiếp nhận Hồ sơ; (2) khảo sát hiện trường, (3) Thỏa thuận đấu nối và yêu cầu kỹ thuật;  (4) Nghiệm thu đóng điện, ký kết hợp đồng mua bán điện. Trong đó gộp 2 bước thỏa thuận đấu nối và thỏa thuận thiết kế thành một bước là thỏa thuận đấu nối và các yêu cầu kỹ thuật.

Nguyên Hương

Tin Liên Quan